Statut

Statut Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis
(tekst jednolity)


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, zwaną dalej Fundacją, została
ustanowiona aktem notarialnym przez Fundatorów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego
Statutu. Nazwą skróconą, którą Fundacja może posługiwać się w stosunkach zewnętrznych jest
Fundacja UwB.
2. Akt notarialny ustanawiający Fundację, sporządzony został w dniu 22.04.2004 r. (słownie:
dwudziestego drugiego kwietnia dwutysięcznego czwartego roku) przez notariusza Dariusza
Zdanowicza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ul. Św. Rocha nr 11/1,
repetytorium A nr 1738/2004.


§ 2


Fundacja działa w oparciu o obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa oraz
postanowienia niniejszego Statutu.


§ 3


1. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
2. Fundacja ma charakter apolityczny.


§ 4


Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 5


1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami dla realizacji celu
statutowego.
3. Fundacja posługuje się znakiem graficznym, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do
niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ II
Cel i zakres działalności Fundacji


§ 6

Celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w
Białymstoku zwanym dalej Uniwersytetem, w zakresie:
1) działalności dydaktycznej,
2) działalności naukowej,
3) działalności studenckiej,
4) działalności kulturalnej,
5) działalności samopomocowej.


§ 7

Cel fundacji realizowany jest w szczególności poprzez:
1) organizowanie wykładów, seminariów, konferencji oraz innych spotkań o podobnym charakterze,
2) organizowanie kursów i szkoleń,
3) działalność doradczą,
4) wspieranie i inicjowanie współpracy zagranicznej,
5) informowanie o wszelkich wydarzeniach w celu promocji pozytywnego wizerunku Uniwersytetu,
6) działalność reklamową,
7) współorganizację projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu,
8) ustanawianie odrębnych programów i funduszy w celu wspierania działalności naukowej
pracowników Uniwersytetu oraz studentów,
9) wspieranie bazy materialnej Uniwersytetu,
10) wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej,
11) wspieranie istniejących oraz nowopowstających uniwersyteckich organizacji studenckich,
12) wspieranie innych statutowych działań podejmowanych przez Uniwersytet,
13) realizację samodzielnych i partnerskich projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych,
14) realizację innych działań na rzecz społeczności lokalnej Białegostoku i województwa podlaskiego,
15) tworzenie funduszy samopomocowych,
16) ustanawianie stypendiów.


§ 8


Żadne z form działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako ingerowanie w statutowy
zakres obowiązków Uniwersytetu.


§ 9

Dla realizacji założonego celu Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą o następujących
rodzajach zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1) wydawanie książek – 58.11.Z,
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
3) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z,
6) stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja – 70.21.Z,
7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z,
8) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
9) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
10) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
11) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
12) pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z,
13) nauka języków obcych – 85.59.A,
14) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
15) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z,
16) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z,
17) badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,
18) działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z,
19) doradztwo w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników – 78.10.Z,
20) działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z,
21) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z,
22) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z,
23) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z,
24) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z,
25) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z,
26) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i proramów telewizyjnych - 59.13.Z,
27) działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z.

 

ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji


§ 10


Organami Fundacji są:
1) Zarząd,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.


§ 11


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) wyznaczanie głównych kierunków rozwoju i zadań Fundacji opiniowanych przez Radę,
2) uchwalanie rocznych planów działalności i rocznych planów finansowych Fundacji,
3) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczanych na działalność Fundacji,
4) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych
przedkładanych Radzie oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego,
5) nadawania tytułów określonych § 23,
6) wykonywanie uchwał Rady,
7) uchwalanie Regulaminu Fundacji,
8) zarządzanie majątkiem.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu, którego posiedzenia zwołuje nie rzadziej niż raz w miesiącu.


§ 12


1. Skład Zarządu jest trzyosobowy i tworzony jest przez:
1) Prezesa,
2) dwóch Wiceprezesów.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia. Poszczególni członkowie
Zarządu mogą pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.


§ 13


1. Prezes Zarządu jest powoływany przez Radę bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej składu.
2. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje Rada bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej składu, spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.
3. W przypadkach określonych w § 14 ust. 1 pkt 1-3 członek Zarządu powoływany jest uchwałą
Zarządu jako „pełniący obowiązki”.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu.


§ 14


1. Członkostwo w Zarządzie wygasa:
1) z chwilą śmierci,
2) z chwilą złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
3) na podstawie uchwały Zarządu podjętej z powodu:
a) nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu i Regulaminu Fundacji,
b) niewywiązywania się przez członka Zarządu z nałożonych obowiązków,
c) prowadzenia przez członka Zarządu działalności sprzecznej lub konkurencyjnej z celem
Fundacji,
4) z chwilą odwołania przez Radę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej składu i powołania następcy.
2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 3 przysługuje prawo do odwołania się do Rady na
najbliższym jej posiedzeniu. Odwołanie powinno być złożone Zarządowi w formie pisemnej w
ciągu 7 dni od podjęcia uchwały. Do czasu podjęcia ostatecznej uchwały przez Radę funkcje
odwołanego członka Zarządu ulegają zawieszeniu.
3. Wygaśnięcie członkostwa Prezesa Zarządu równoznaczne jest z wygaśnięciem członkostwa
Wiceprezesów Zarządu.


§ 15


1. Rada jest organem opiniodawczym i nadzorczym Fundacji.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie głównych kierunków rozwoju i zadań Fundacji przedstawianych przez Zarząd,
2) występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji,
3) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Fundacji,
4) opiniowanie rocznych planów działalności i rocznych planów finansowych Fundacji,
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3,
6) podejmowanie uchwał w zakresie niezastrzeżonym dla Zarządu,
7) przyznawanie odznak, medali, nagród i wyróżnień podmiotom szczególnie zasłużonym
Fundacji,
8) zmiana statutu Fundacji,
9) podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji.


§ 16


1. W skład Rady wchodzą:
1) Rektor Uniwersytetu – jako Przewodniczący Rady,
2) Dziekani poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu,
3) Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu,
4) przedstawiciel Parlamentu Studentów Uniwersytetu.
2. Członkowie Rady mogą delegować do Rady swoich przedstawicieli.


§ 17


1. Kadencja członków Rady jest równa okresowi pełnienia przez nich funkcji na Uniwersytecie.
Długość okresu pełnionych funkcji określają przepisy szczególne.
2. Skład Rady uzupełniany jest automatycznie, a kadencja poszczególnych członków rozpoczyna się
z chwilą objęcia przez nich funkcji, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 1.


§ 18


1. Rada zbiera się na posiedzeniach:
1) zwyczajnych,
2) nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej raz w roku z własnej inicjatywy
lub na wniosek Prezesa Zarządu. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zwyczajnego
wnioskodawca przedstawia planowany porządek obrad.
3. Zarząd pisemnie zawiadamia członków Rady o posiedzeniu zwyczajnym na co najmniej 14 dni
przed jego planowanym terminem.
4. Ze względu na dobro Fundacji, a w szczególności w celu podjęcia uchwały mającej wpływ na
dalsze jej istnienie, Rada może zbierać się na posiedzeniach nadzwyczajnych.
5. Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane przez Przewodniczącego Rady:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu,
3) na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
6. W przypadku posiedzeń nadzwyczajnych, ust. 3 stosuje się odpowiednio ze skróceniem terminu
do 7 dni.


§ 19


1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej składu, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
2. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Zarządu bez prawa głosu.
3. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani również inne podmioty, w szczególności
współpracujące z Fundacją.


§ 20


Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1) zwoływanie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady,
2) przewodniczenie posiedzeniom Rady,
3) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
4) kierowanie pracami Prezydium Rady.


§ 21


1. Organem doradczo - konsultacyjnym Rady jest Prezydium.
2. W skład Prezydium wchodzą:
1) Przewodniczący Rady,
2) 2 Wiceprzewodniczących Rady wybieranych spośród jej członków,
3) członek Zarządu.
3. Do zadań Prezydium należy:
1) ustalanie porządku obrad Rady przy uwzględnieniu porządku obrad, o którym mowa w § 18
ust. 2,
2) konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu na jego wniosek na podstawie ust. 4.
4. Zarząd może zwrócić się do Prezydium Rady z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji nad
projektem uchwały Zarządu lub o jego zaopiniowanie, jeżeli nie dokonuje tego Rada na
posiedzeniu.

 


ROZDZIAŁ IV
Finanse i majątek Fundacji


§ 22


1. Majątek Fundacji stanowią:
1) kwota pieniężna w wysokości 8 750,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych) zwana funduszem założycielskim,
2) środki pieniężne,
3) ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację,
4) inne prawa majątkowe.
2. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Majątek Fundacji pochodzi z następujących tytułów:
1) spadków, zapisów, darowizn,
2) dotacji celowych,
3) dochodów z działalności gospodarczej,
4) należnych dywidend z tytułu udziału w spółkach,
5) dochodów z inwestycji kapitałowych,
6) innych dochodów z mienia Fundacji.
4. Podczas istnienia Fundacji nie wolno dokonywać zwrotu kwot przekazanych jej przez Fundatorów,
jak również innych praw przeniesionych przez nich na rzecz Fundacji.
5. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji odpowiadają solidarnie za zwrot nienależnych świadczeń z
ich odbiorcami.


§ 23


1. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej przekazującym na rzecz Fundacji w formie jednorazowej darowizny środki majątkowe o
równowartości co najmniej:
1) 10 000 EURO,
2) 5 000 EURO,
przysługuje odpowiednio tytuł Partnera Fundacji i Instytucji Wspierającej Fundacji z zastrzeżeniem
ust 2.
2. Tytuły Partnera Fundacji i Instytucji Wspierającej Fundacji mogą być nadawane również z
pominięciem warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, ze względu na wymierne korzyści
wynikające ze współpracy Fundacji z danym podmiotem.
3. Szczególne prawa przysługujące Partnerowi Fundacji i Instytucji Wspierającej Fundacji zostaną
określone w odrębnej umowie współpracy.


§ 24


Fundacja gromadzi środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgodnie z przepisami prawa
dewizowego.


§ 25


1. Fundacja może tworzyć lub przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego oraz innych
organizacji.
2. Fundacja ma prawo korzystania z usług osób trzecich w związku z realizacją swojego celu.
3. Uchwałę w przedmiocie określonym w ust. 1 i 2 podejmuje Zarząd.


§ 26


1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są: Prezes
Zarządu – jednoosobowo lub dwaj Wiceprezesi - łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o równowartości co najmniej
3 000 EURO składają łącznie wszyscy członkowie Zarządu.


§ 27


1. Zarząd ustala zasady zatrudnienia, wysokość wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla
pracowników Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu ustala Zarząd w drodze uchwały po
zaopiniowaniu przez Rektora Uniwersytetu.

 


ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu


§ 28


1. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej składu.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć głównego celu Fundacji.

 


ROZDZIAŁ VI
Przepisy przejściowe i końcowe


§ 29


1. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy jej składu.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 może zostać podjęta:
1) z inicjatywy Rady,
2) na pisemny wniosek Zarządu.
3. Likwidatorem majątku Fundacji jest Zarząd.
4. Majątek rozwiązanej Fundacji zostanie przeznaczony na cel określony w § 6.


§ 30


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego.


§ 31


Dla realizacji założonego celu Fundacja może tworzyć odrębne programy i fundusze przeznaczone na
ich sfinansowanie.


§ 32


Zarząd Fundacji posługuje się podłużną pieczątką określającą nazwę, adres siedziby, NIP, REGON,
telefon kontaktowy.


§ 33


1. Z dniem wpisania Fundacji do właściwego rejestru sądowego osoby pełniące funkcje określone w
§ 16 ust 1 stają się członkami Rady.
2. Wyboru Prezesa oraz pozostałych członków pierwszego Zarządu dokonuje Rektor Uniwersytetu.
3. Kadencja członków Zarządu, o których mowa w ust. 2 liczona jest od początku roku, w którym
Fundacja została wpisana do właściwego rejestru sądowego.


§ 34


Zarząd uchwali Regulamin Fundacji, który określi w szczególności:
1) organizację prac i posiedzeń Zarządu,
2) procedurę podejmowania uchwał przez Zarząd,
3) zasady i procedury przyznawania środków finansowych,
4) tworzenie programów i funduszy, o których mowa w § 31.


Załącznik nr 1.

Lista Fundatorów Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis


1. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Marka Gębczyńskiego
2. Dr hab. Józef Rogowski
3. Dr. hab. Nina Siemieniuk
4. Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
5. Prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki
6. Prof. dr hab. Andrzej Sadowski
7. Dr hab. Halina Parafianowicz
8. Dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
9. Dr hab. Anatol Odzijewicz
10. Dr Anna Maria Harbig
11. Dr Andrzej Wojciech Trybulec
12. Dr Jerzy Halicki
13. Bożena Sudnik
14. Małgorzata Ewa Ludera
15. Marcin Tyniewicki
16. Marcin Żukowski
17. Marta Golonko


Załącznik nr 2.

Wzór znaku graficznego Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis


Zasady używania znaku graficznego Fundacji:
1) wszyscy korzystający ze znaku graficznego Fundacji powinni posługiwać się
przedstawionym powyżej wzorem,
2) kolor znaku graficznego to CMYK 100, 100, 0, 0,
3) dopuszcza się:
a) zmiany rozmiarów znaku graficznego z zastrzeżeniem zachowania jego proporcji,
b) drukowanie znaku graficznego w kolorze białym na tle w kolorach, ciemnych lub w
kolorze czarnym w przypadku materiałów kopiowanych;
4) napis "Fundacja UwB" powinien być przygotowany czcionką BankGothic Md BT.

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.