Regulamin Funduszu Pomocy Stypendialnej

Regulamin Funduszu Pomocy Stypendialnej Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS (tekst jednolity) - zm. uchwała nr 1/2007/UZ z 23.01.2007 i uchwała Zarządu Fundacji UwB z dn. 29.10.2009

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

Celem Funduszu Pomocy Stypendialnej zwanym dalej Funduszem, jest wspieranie w postaci stypendium edukacji zstępnych I stopnia:

   1.     etatowych pracowników zmarłych w okresie zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku zwanym dalej Uniwersytetem;
   2.     zmarłych byłych pracowników etatowych Uniwersytetu, którzy pobierali świadczenia emerytalne i rentowe.

§ 2

1. Patronat nad Funduszem sprawują Rektor Uniwersytetu oraz Prezes Zarządu Fundacji.
2. Działalność Funduszu nadzoruje Rada Funduszu w skład, której wchodzą:

   1.     Rektor Uniwersytetu lub upoważniony przez niego przedstawiciel;
   2.     przedstawiciel Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis zwaną dalej Fundacją;
   3.     pracownik Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu,
   4.     pracownik Sekcji Płac Uniwersytetu,
   5.     koordynator, o którym mowa w § 4. 

§ 3

Środkami Funduszu administruje Fundacja. Mogą być one przeznaczone tylko i wyłącznie na cel, o którym mowa w § 1.

§ 4

Fundacja w celu prawidłowej obsługi może powołać koordynatora, określając jego zakres obowiązków. Koordynatorowi nie przysługuje prawo głosu podczas posiedzeń Rady Funduszu.
 

Rozdział II
Źródła przychodów Funduszu
§ 5

Przychodami Funduszu są:

   1.     darowizny pracowników Uniwersytetu na podstawie pisemnej deklaracji, wraz z określeniem wysokości miesięcznych wpłat oraz okresem ich dokonywania, złożonej w Sekcji Płac Kwestury Uniwersytetu;
   2.     inne darowizny i zapisy;
   3.     odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu.

§ 6

Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§ 7

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.


Rozdział III
Warunki przyznawania stypendiów ze środków Funduszu
§ 8

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są zstępni, o których mowa w § 1 w wieku od 6 lat do ukończenia lat 18 z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo do korzystania ze środków Funduszu przysługuje również po ukończeniu lat 18, o ile osoby uprawnione kontynuują kształcenie w szkole średniej lub wyższej - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

§ 9

Osoba uprawniona w trakcie okresu, w którym otrzymuje stypendium nie może:

   1.     być zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
   2.     prowadzić działalności gospodarczej, również jako wspólnik spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 10

Stypendium może zostać przyznane, jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty stanowiącej 200 proc. najniższego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być przyznane, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  

Rozdział IV
Procedura przyznawania i wypłacania stypendiów

 § 11

Rada Funduszu do dnia 30 czerwca przedstawia propozycje wysokości stypendiów dla poszczególnych osób uprawnionych w roku szkolnym i akademickim rozpoczynającym się w drugiej połowie bieżącego roku kalendarzowego.

§ 12

Rektor Uniwersytetu na wniosek Rady Funduszu do 31 lipca zatwierdza i przyznaje stypendia poszczególnym osobom uprawnionym na podstawie propozycji, o której mowa w § 11.

§ 13

1. Stypendia są wypłacane osobom uprawnionym do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni przez okres roku szkolnego lub akademickiego.
2. Stypendia wypłacane są wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy:

   1.     własny - w przypadku osoby uprawnionej po ukończeniu 18 lat,
   2.     opiekuna prawnego - w przypadku osoby uprawnionej przed ukończeniem 18 lat.

§ 14

1. Przerywa się wypłatę środków z Funduszu w przypadku:

   1.     zaistnienia okoliczności o których mowa w § 9,
   2.     wstępny osoby uprawnionej zawarł związek małżeński,
   3.     dane na podstawie, których przyznano stypendium okazały się nieprawdziwe. 

2. Osoba uprawniona w trakcie pobierania stypendium jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie Fundację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i § 9.

§ 15

1. Środki Funduszu przeznaczane na stypendia mają charakter bezzwrotny z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wypłacone środki z Funduszu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości ustawowej w przypadku:

   1.     gdy dane na podstawie których przyznano stypendium okazały się nieprawdziwe,
   2.     zaniechania czynności, o której mowa w § 14 ust. 2 - za okres od momentu zaistnienia okoliczności do momentu powzięcia informacji przez Fundację.

 
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 16

Rada Funduszu do 30 czerwca przedstawia roczne sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu za rok poprzedni.

§ 17

Regulamin Funduszu i sprawozdanie roczne umieszcza się na stronie internetowej Fundacji.

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.