Odmrażamy chłodnię

 
ODMRAŻAMY CHŁODNIę - ogólnopolski studencki konkurs artystyczno-architektoniczny

1. IDEA KONKURSU

    Celem konkursu jest znalezienie najciekawszych odpowiedzi na pytanie o przyszłość budynku białostockiej chłodni i jego otoczenia. Prace konkursowe mają za zadanie promowanie tego obiektu, zaprezentowanie go szerszemu gronu odbiorców i przekonanie ich o jego wysokiej wartości architektonicznej. Chcemy dać chłodni „drugie życie" i sprawić, by ta charakterystyczna, pod wieloma względami wyjątkowa architektura stała się jednym z symboli Białegostoku.
    Konkurs ma również na celu otwarcie debaty na temat przyszłości budynku chłodni jak i innych obiektów świadczących o kulturze architektonicznej lat 50-tych i 60-tych, popularyzację i propagowanie tej spuścizny jako dóbr kultury wartych zachowania, a także przedstawienie potencjalnym inwestorom interesujących propozycji rewitalizacji chłodni.

1.1     Kategorie konkursowe

Konkurs dzieli się na dwie kategorie.
a) Kategoria A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny, jednoetapowy, otwarty, o charakterze studialnym na rewitalizację budynku chłodni i terenów przyległych objętych opracowaniem. Kategoria A adresowana jest do studentów architektury i urbanistyki.
b) Kategoria B – konkurs jednoetapowy, otwarty, obejmujący wszelkie formy artystycznej wypowiedzi dotyczące przyszłych losów chłodni. Prace w tej kategorii mogą nadsyłać studenci kierunków artystycznych, architektury wnętrz oraz architektury i urbanistyki.
W każdej z kategorii przyznawane są osobne nagrody.

1.2     Miasto, dzielnica, miejsce

    Teren objęty konkursem jest położony we wschodniej części miasta, w granicach osiedla Skorupy, bezpośrednio przy trasie wylotowej w kierunku przejścia granicznego z Białorusią. Osiedle Skorupy jest słabo powiązane ze śródmieściem zarówno przestrzennie jak i funkcjonalnie. Zachodnia część osiedla przypomina typową dzielnicę sypialnianą, złożoną w większości z zabudowy jednorodzinnej, ze słabo rozwiniętym zapleczem usługowym. W części wschodniej, bardziej zróżnicowanej pod względem skali, przez co również bardziej nieuporządkowanej, dominuje funkcja przemysłowa. Teren objęty konkursem znajduje się w centrum osiedla, w klinie ograniczonym dwiema głównymi osiami komunikacyjnymi. Budynek chłodni od strony zachodniej przylega do terenów zabudowy jednorodzinnej, od strony wschodniej do terenów przemysłowych.

1.3     Historia chłodni

    Budynek białostockiej chłodni nr 1 został zbudowany w 1952 r., prawdopodobnie według planów jednej z centralnych jednostek projektowych. Obok pierwotnej funkcji obiekt miał spełniać, podobnie jak chłodnia w Ciechanowie, zadania strategiczne. Na wypadek konfliktu zbrojnego, który w latach 50. XX w. w kontekście tzw. zimnej wojny był bardzo realny, obiekt miał służyć zabezpieczeniu kontyngentów dla wojska. Potwierdza to jego charakterystyczne usytuowanie na terenie południowo – wschodnich przedmieść Białegostoku, przy Szosie Baranowickiej i torach kolei poleskiej, stworzonych jeszcze w ostatniej ćwierci XIX w. przez zaborcę, podczas budowy systemu strategicznego zachodnich rubieży ówczesnego imperium rosyjskiego.
    W 1954 r. obok chłodni został wzniesiony w duchu biurowego konstruktywizmu budynek administracyjny, pełniący obecnie funkcję wielorodzinnego budynku mieszkalnego, zaś sama chłodnia, rozbudowywana w latach 60. XX w., od kilku lat jest nieczynna.
Budynek białostockiej chłodni mimo, iż powstał w okresie panującego w polskiej sztuce socrealizmu, jest znakomitym przykładem architektury modernizmu. Kontynuacja najważniejszych postulatów tego kierunku po wojnie była możliwa wówczas przede wszystkim w budownictwie przemysłowym, co umiejętnie wykorzystali projektodawcy chłodni.
    Jej masywna bryła zaakcentowana jedynie niewielkimi otworami okiennymi i wentylacyjnymi została całkowicie podporządkowana funkcji. Wymagała stworzenia monolitycznego surowego gmachu o dobrze izolowanym wnętrzu. Niemal wszystkie elementy architektury, które ożywiają bryłę są pochodnymi konstrukcji budynku bądź jego układu przestrzennego.
    Kubiczność, zróżnicowanie wysokości poszczególnych brył; równowartość elewacji pod względem intensywności plastycznej; szerokie, płaskie powierzchnie elewacji o jednolitej kolorystyce; brak ornamentyki; stolarka okienna o uproszczonych podziałach i okrągłe otwory wentylacyjne; duże przeszklenia klatek schodowych oraz charakterystyczne rurowe balustrady; zastosowanie nowych technologii budowlanych oraz funkcjonalizm, stanowią najważniejsze cechy formalne architektury modernistycznej, które zostały zastosowane w budynku chłodni.
    Szczególnie wyraźnym nawiązaniem do modernizmu okresu międzywojennych jest kształt bocznych ryzalitów flankujących fasadę. Wyoblenie ich wewnętrznych narożników miało na celu skontrastowanie miękkich, opływowych form z „twardą” i kanciastą bryłą budynku. Okrągłe otwory wentylacyjne nawiązujące do tzw. bulajów są pochodną popularnego w okresie międzywojennym nurtu „okrętowego”. Z kolei ślady szalunku na nietynkowanych ścianach wewnętrznych i stropach, zaakcentowanie rodzaju i faktury materiału użytego do budowy, wskazują na związki z tzw. brutalizmem, kierunkiem który rozwinął się jako jeden z pobocznych nurtów modernizmu w latach 40. XX w. i inspirowany był przez „papieża” modernizmu – szwajcarskiego architekta Le Corbusiera.
    Projekt chłodni można określić jako niezwykle zdyscyplinowany i jednorodny. Doskonale mieści się w określeniu „modernistyczny”, stanowiąc świetną ilustrację tego stylu architektonicznego. Jest to jedyny o tej funkcji i skali obiekt na terenie województwa i jeden z niewielu tego typu zabytków w Polsce.

1.4     Założenia funkcjonalno-przestrzenne (dotyczy kategorii A)
    Obiekt ma być ważnym punktem na mapie miasta, wypełniającym lukę na styku z terenami przemysłowymi. Uczestnicy Konkursu mają zatem za zadanie zaproponować strukturę funkcjonalną budynku chłodni i terenów objętych opracowaniem w oparciu o analizy stanu istniejącego, w szczególności: powiązania z otoczeniem oraz znaczenia i roli lokalizacji w skali miasta. Istotną cechą poszukiwanych idei jest wyeksponowanie walorów architektoniczno–historycznych istniejącego budynku chłodni oraz stworzenie nowej jakości urbanistycznej terenów objętych konkursem i włączenie tego fragmentu miasta w jego szerszą strukturę funkcjonalno – przestrzenną.

2. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2.1     Kategoria A
I nagroda – Pakiet Autodesk Student Suite
II nagroda – voucher na szkolenie Autocad, Revit lub 3ds Max (dowolnie wybrany stopień i lokalizacja)
III nagroda – pełny dostęp do 14 płatnych bibliotek CAD na portalu ARCHISPACE

2.2     Kategoria B
I nagroda – CorelDRAW Graphics Suite X5 - Home & Student
II nagroda – voucher na szkolenie Autocad, Revit lub 3ds Max (dowolnie wybrany stopień i lokalizacja)
III nagroda – pełny dostęp do 14 płatnych bibliotek CAD na portalu ARCHISPACE


Dodatkowo, do każdej z nagród dołączamy roczną prenumeratę miesięcznika "Architektura & Biznes".

Sąd Konkursowy może zmienić ilość nagród, zachowując sumę wszystkich nagród oddzielnie dla poszczególnych kategorii. Sąd może przyznać pozaregulaminowe wyróżnienia honorowe.

3. ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorami konkursu są Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, z siedzibą pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 pok. 511, 15-097 Białystok, oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 11/15, 15-893 Białystok.

Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Koordynatorem konkursu jest Agata Lisowska – tel. 696 790 794,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1         Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorów Konkursu, Sponsorów Konkursu oraz osoby zaangażowane w organizację Konkursu i członkowie ich najbliższej rodziny. Wymienione osoby mogą zgłosić wykonane przez siebie prace, jednakże zostaną one przyjęte poza Konkursem i nie będą oceniane przez Komisję. Prace te wezmą udział w wystawie pokonkursowej z oznaczeniem, że są to prace pozakonkursowe.
4.2     Udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia, rejestracji oraz opłaty rejestracyjnej. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje automatycznie, wraz z przesłaniem pracy konkursowej do daty wyznaczonej w niniejszym regulaminie.
4.3         Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
4.4         Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą.
4.5         W konkursie mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, jak i zespoły projektowe. Zespół uważany jest za pojedynczego Uczestnika. Zespół wyznacza lidera, który reprezentuje go w Konkursie.
4.6         Każdy Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na formularzu identyfikacyjnym (załącznik nr 1).
4.7        Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników.
4.8         Konkurs jest anonimowy, aż do momentu jego rozstrzygnięcia.
4.9         Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Każda praca powinna być opatrzona numerem identyfikacyjnym (sześć dowolnie wybranych cyfr). Numer identyfikacyjny powinien znajdować się zarówno na opakowaniu, w którym dostarczona zostanie praca konkursowa, jak i na każdej z plansz składających się na pracę. Pole, na którym zostanie wpisany numer powinno znajdować się w prawym górnym rogu i mieć wymiary ok. 1 x 6 cm.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1         Osoby wymienione w karcie identyfikacyjnej załączonej do pracy konkursowej tym samym składają oświadczenie o przysługujących im pełnych majątkowych i osobistych prawach autorskich do pracy konkursowej.
5.2        Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do prezentacji wszystkich prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej i wszelkich innych wystaw odbywających się po zakończeniu konkursu oraz możliwość publikacji tych prac w wydawnictwach konkursowych bez przyznawania Uczestnikom Konkursu dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
5.3         Wszystkie złożone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
5.4         Po rozstrzygnięciu konkursu, z chwilą wręczenia nagród i wyróżnień, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
    a) prawa do prezentacji prac konkursowych w całości lub części bez ograniczeń co     do miejsca, czasu i formy, a także możliwości ich reprodukcji i publikacji za pomocą     dowolnej techniki;
    b) zwielokrotniania prac konkursowych w całości lub części poprzez dokonywanie     kserokopii i wprowadzanie do pamięci komputera w celach niekomercyjnych.
5.5         Ustalenia punktów poprzedzających nie naruszają autorskich praw osobistych autorów prac.

6. FORMA PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

6.1 Kategoria A
5.1.1 Maksymalnie 4 plansze w formacie B1 (100x70 cm), tworzące razem poziomy prostokąt o wymiarach 200x140cm (układ plansz poziomy). Plansze muszą być naklejone na sztywnym podkładzie.
6.1.2 Plansze powinny zawierać:
- plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
Budynek chłodni:
- rzuty wszystkich kondygnacji (w tym rzut parteru z najbliższym otoczeniem, rzut dachu), skala 1:200
- minimum 2 przekroje, skala 1:200
- elewacje, skala 1:200 (dotyczy tylko budynku chłodni, nie dotyczy ewentualnych nowych kubatur)
Budynek chłodni i ewentualne budynki projektowane:
- ideogram funkcjonalny z zaznaczeniem graficznym bloków funkcjonalnych, skala 1:500
- widoki perspektywiczne
- opis, diagramy i inne rysunki objaśniające przyjęte rozwiązania ideowe, funkcjonalne i konstrukcyjne
6.1.3 Części projektowej opracowania towarzyszy część opisowa – maksymalnie 2 strony formatu A4 zawierające opis idei projektu. Czcionka Arial, 12 pt.
6.1.4 Całą pracę konkursową należy zapisać na płycie CD lub DVD. Plansze w formacie pdf lub jpg w rozdzielczości 300 dpi. Tekst opisu w formacie doc. Zapis elektroniczny musi być pozbawiony danych osobowych i oznaczeń identyfikacyjnych zawartych we właściwościach plików.
6.1.5 Kryteria oceny prac konkursowych:
- proponowana idea architektoniczna budynku chłodni jako oryginalna, autorska wypowiedź odnosząca się do szeroko pojętego kontekstu, uwzględniająca założenia tematu oraz spójność zaproponowanej idei, formy, funkcji, konstrukcji, rozwiązań materiałowych i technicznych – waga 50%
- rozwiązania urbanistyczne, w szczególności prawidłowe powiązania przestrzenne i funkcjonalne ze strukturą miasta – waga 50%

6.2 Kategoria B
6.2.1     Jedna lub dwie płaskie plansze (bez elementów przestrzennych) w formacie B1 (100 x 70cm). Układ plansz poziomy. Plansze muszą być naklejone na sztywnym podkładzie.
6.2.2  Forma prezentacji graficznej projektu na planszy jest dowolna.
6.2.3  Części graficznej opracowania towarzyszy część opisowa – maksymalnie 2 strony formatu A4 zawierające opis idei projektu. Czcionka Arial, 12 pt.
6.2.4  Tekst z części opisowej może (ale nie musi) znajdować się także na planszach.
6.2.5  Całą pracę konkursową należy zapisać na płycie CD lub DVD. Plansze w formacie pdf lub jpg w rozdzielczości 300 dpi. Tekst opisu w formacie doc. Zapis elektroniczny musi być pozbawiony danych osobowych i oznaczeń identyfikacyjnych zawartych we właściwościach plików.
6.2.6 Kryteria oceny prac konkursowych:
- oryginalność
- spójność koncepcji
- potencjał wizualny

7. S¡D KONKURSOWY

- Romuald Loegler – Wydział Architektury PB
- Małgorzata Dolistowska – Wydział Architektury PB
- Tomasz Kukawski – Wydział Architektury PB
- Kobas Laksa – artysta sztuk wizualnych
- Bogdan Pszonak – Wydział Architektury PB
- Mirosław Siemionow – SARP o. Białystok
- Monika Szewczyk – Galeria Arsenał w Białymstoku

Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest Romuald Loegler.

Werdykt Sądu Konkursowego jest ostateczny, tym samym nie przysługuje od niego odwołanie.

8. TERMINARZ KONKURSU

Ogłoszenie konkursu: 28 listopada 2012
Nadsyłanie pytań: do 1 stycznia 2012 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odpowiedzi na pytania: od 14 stycznia na stronie internetowej konkursu  http://fundacja.uwb.edu.pl/
Składanie prac: do 1 marca 2013
Obrady komisji, ogłoszenie wyników: marzec 2013

9. SKŁADANIE PRAC

Do plansz składających się na pracę konkursową należy załączyć zaklejoną kopertę zawierającą wypełniony formularz identyfikacyjny (załącznik nr 1). Oprócz tego, należy dołączyć płytę z zapisem elektronicznym pracy i opis ideowy projektu. Wszystkie elementy pracy (plansze, koperta, płyta i opis) należy oznaczyć tym samym numerem identyfikacyjnym. Całość powinna być zapakowana i opisana: Konkurs "Odmrażamy Chłodnię". Dodatkowo na opakowaniu należy umieścić numer identyfikacyjny Uczestnika (patrz punkt 4.9).

Prace konkursowe można doręczać osobiście lub wysłać pocztą / kurierem na adres Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku:

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, pok. 511
15 - 097 Białystok

z dopiskiem: Konkurs "Odmrażamy Chłodnię"

Na stronie internetowej http://fundacja.uwb.edu.pl zostanie opublikowana lista z numerami identyfikacyjnymi prac, które zostały złożone na konkurs.
 
10. PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI

Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Procad.

Partnerami Konkursu są:
-    4e Agencja Reklamy
-    Fabryka Barw
-    Stowarzyszenie Białostocka Przestrzeń Publiczna

Patronami medialnymi Konkursu są:
-    Architektura & Biznes
-    Gazeta Wyborcza

11. ZAŁ¡CZNIKI DO REGULAMINU
 
Załącznik nr 1 – Formularz identyfikacyjny Uczestnika Konkursu
Załącznik A – materiały fotograficzne (część 1, część 2, część 3, plan Chłodni)
 

Dane adresowe:

Fundacja UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.